دهم

پاسخ آزمون تعیین سطح نهم به دهم

پاسخ سنجش فیزیک سطح 1سنجش

پاسخ آزمون ریاضی دهم فصل1

پاسخ آزمون تابع سطح 1سری 1کیمیا گلریز

پاسخ تابع سری 2کیمیا گلریز

پاسخ حسابی 2

پاسخ حسابی

پاسخ هندسی و مجموعه

پاسخ هندسی ومجموعه سری 2

پاسخ هندسی ومجموعه سری 3

4 پاسخ سری

پاسخ فصل 3خانم اوجی

پاسخ فشار تایوشکل

پاسخ مجموعه و مثلثات سری 2

پاسخ مجموعه اوجی

پاسخ فصل 2سری3 رستگار

پاسخ هندسی وحسابی

پاسخ دنباله رستگار

پاسخ جامع 1رستگار

پاسخ جامع 2رستگار

پاسخ شیمی فصل 1

پاسخ جامع 5

پاسخ جامع 6

پاسخ پیش آزمون فصل 1

پاسخ آزمون ترم1رستگار

پاسخ ترم 2

پاسخ ترم 3

پاسخ ترم 4

پاسخ ترم 1 فیزیک رستگار

پاسخ ترم 2فیزیک

پاسخ آزمون ترم فیزیک

پاسخ هندسه ترم1

پاسخ هندسه ترم 2

پاسخ ترم3 هندسه

پاسخ شیمی ترم

پاسخ شیمی ترم2

شیمی ترم 3

پاسخ شیمی ترم 3

پاسخ فصل 4

پاسح تعیین علامت و درجه 2

پاسخ کوییز 1فصل 3پروردی

پیش آزمون فصل 2

پاسخ فصل 3ریاضی دهم

پاسخ ریاضی دهم فصل 4 سری2

پاسخ فصل 2

پاسخ جامع 1رجایی

پاسخ جامع 2رجایی

پاسخ جامع 1

پاسخ جامع دهم 1

پاسخ جامع دهم 2

پاسخ جامع دهم 3