دهم

آزمون تعیین سطح نهم به دهم

آزمون سنجش فیزیک سطح 1سنجش

فصل 1

ریاضی دهم فصل 1

فصل 1سری 2

فصل 1 فیزیک دهم

فیزیک فصل 1خصوصی

آزمون شیمی فصل 1 سری اول تا مول

دهم خصوصی

پاسخ دهم خصوصی

مثلثات دهم

حسابی

حسابی2

آزمون شیمی سری 2خصوصی

هندسی ومجموعه

هندسی ومجموعه سری 2

مثلثات سری 2

هندسی مجموعه سری 3

هندسی سری 4

فصل 3 سطح 1 اوجی

فصل 2سری 1 فیزیک تاپایان لوله های یوشکل

شیمی فصل 1تا زبرلایه

شیمی سری 3

لوییس

مثلثات ومجموعه

مجموعه ومثلثات رستگار

مجموعه ومثلثات سری 2

مجموعه اوج

فصل 2سری 1رستگار

فصل 2سری 2رستگار

فصل 2سری 3رستگار

کل فصل 1رستگار

دنباله حسابی و هندسی

دنباله رستگار

جامع1

جامع 2رستگار

جامع 3

فصل 1جامع رستگار

پاسخ فصل 1جامع رستگار

فصل 1تکمیلی

فصل 1سری 2رستگار

سری 3فصل 1رستگار

جامع 5

جامع 6

جامع 7

پیش آزمون فصل 1

پیش آزمون فصل 1مرحله 2

ترم 1رستگار

ترم 2رستگار

ترم 3رستگار

ترم 4

ترم 1

ترم 2

امتحان ترم

هندسه ترم1

هندسه ترم2

هندسه ترم 3

آزمون ترم حسابان پروردی

شیمی ترم

شیمی ترم 2

شیمی ترم 3

فصل 4

تعیین علامت ودرجه 2

ریاضی و فیزیک

سوالات پیش آزمون فصل 2

آزمون تعیین سطح نهم به دهم

آزمون سنجش فیزیک سطح 1سنجش

فصل 1

ریاضی دهم فصل 1

فصل 1سری 2

فصل 1 فیزیک دهم

فیزیک فصل 1خصوصی

آزمون شیمی فصل 1 سری اول تا مول

دهم خصوصی

پاسخ دهم خصوصی

مثلثات دهم

حسابی

حسابی2

آزمون شیمی سری 2خصوصی

هندسی ومجموعه

هندسی ومجموعه سری 2

مثلثات سری 2

هندسی مجموعه سری 3

هندسی سری 4

فصل 3 سطح 1 اوجی

فصل 2سری 1 فیزیک تاپایان لوله های یوشکل

شیمی فصل 1تا زبرلایه

شیمی سری 3

لوییس

مثلثات ومجموعه

مجموعه ومثلثات رستگار

مجموعه ومثلثات سری 2

مجموعه اوج

فصل 2سری 1رستگار

فصل 2سری 2رستگار

فصل 2سری 3رستگار

کل فصل 1رستگار

دنباله حسابی و هندسی

دنباله رستگار

جامع1

جامع 2رستگار

جامع 3

فصل 1جامع رستگار

پاسخ فصل 1جامع رستگار

فصل 1تکمیلی

فصل 1سری 2رستگار

سری 3فصل 1رستگار

جامع 5

جامع 6

جامع 7

پیش آزمون فصل 1

پیش آزمون فصل 1مرحله 2

ترم 1رستگار

ترم 2رستگار

ترم 3رستگار

ترم 4

ترم 1

ترم 2

امتحان ترم

هندسه ترم1

هندسه ترم2

هندسه ترم 3

آزمون ترم حسابان پروردی

شیمی ترم

شیمی ترم 2

شیمی ترم 3

فصل 4

تعیین علامت ودرجه 2

ریاضی و فیزیک

سوالات پیش آزمون فصل 2

فصل 3 رستگار

فصل 3سری 4

جامع 1رجایی

جامع 2رجایی

جامع 3رجایی

جامع 1

جامع 2

جامع 3

جامع دهم1

جامع دهم 2

جامع دهم 3